Pakalpojumi

PKF Latvia sniedz šādus pakalpojumus:

Revīzija un tai radniecīgi pakalpojumi

Nozīmīgākais mūsu sniegto pakalpojumu veids ir finanšu pārskatu revīzijas un revīzijai radniecīgi pakalpojumi.

PKF Latvia piedāvā:

 • saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem sagatavotu finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas,

 • saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem sastādītu finanšu pārskatu revīzija,

 • koncernu konsolidācijas mērķiem sagatavotu finanšu pārskatu revīzijas vai pārbaudes,

 • finanšu pārskatu ierobežotas pārbaudes,

 • atkarības pārskatu, kas sagatavoti saskaņā ar Koncernu likumu, pārbaudes,

 • ES fondu finansēto projektu izmaksu pārskatu pārbaudes,

 • reorganizācijas līgumu pārbaudes (izpildot Komerclikuma prasības),

 • finanšu informācijas apkopošanas uzdevumi un saskaņotas procedūras.

Savu profesionālo darbību veicam, pamatojoties uz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegtu licenci (nr. 63) un partneru – zvērinātu revidentu atzītu profesionālo kvalifikāciju.

Būtiska mūsu veiktās revīzijas sastāvdaļa ir komunikācija ar vadību dažādos revīzijas posmos, tai skaitā mēs sagatavojam ziņojumu vadībai, kurā vēršam vadības uzmanību uz revīzijas gaitā konstatētajiem trūkumiem grāmatvedības uzskaitē, finanšu pārskatu sastādīšanas procedūrās un iekšējā kontrolē un iesakām, kā šos trūkumus novērst.

Priecāsimies sniegt Jums detalizētāku informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, atbildot uz Jūsu zvanu vai e-pastu.

Grāmatvedības pakalpojumi

 • grāmatvedības apkalpošana, sākot no pirmdokumentu apstrādes līdz nodokļu deklarāciju un pārskatu un finanšu pārskatu sastādīšanai vadības mērķiem, konsolidācijas mērķiem un saskaņā ar likumu prasībām,

 • palīdzība finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas likumu vai Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām,

 • algu un attiecīgo nodokļu aprēķini,

 • palīdzība, izstrādājot grāmatvedības nolikumus, politikas un procedūras,

 • konsultācijas par grāmatvedības jautājumiem.

Mūsu uzņēmumā grāmatvedības pakalpojumus sniedz kompetenti darbinieki (tostarp Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas biedri) partnera – zvērināta revidenta vadībā. Grāmatvedības pakalpojumu klients, tāpat kā jebkurš cits mūsu klients iegūst no mūsu uzkrātās pieredzes un zināšanām, kas ir pieejamas jebkurā brīdī sarežģītāku jautājumu risināšanā.

Padziļinātas finanšu izpētes pakalpojumi

Padziļinātas finanšu izpētes uzdevumi ietver uzņēmuma detalizētu izpēti, novērtējot galvenos faktorus, kas nosaka uzņēmuma darbību un tā spēju radīt peļņu un naudas plūsmas, un novērtējot finanšu riskus, kas ir būtiski uzņēmumam.

Šāds pakalpojumus būs svarīgs, veicot kapitālsabiedrības kapitāla daļu iegādi vai uzņēmuma daļas iegādi. Padziļinātas finanšu izpētes ziņojums, kas ietvers detalizētu informāciju par iegādājamā uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumiem, apgrozāmo kapitālu, peļņu (identificējot vienreizēju darījumu rezultātā gūto peļņu vai zaudējumus), vadības informācijas sistēmām un kontroles vidi, personāla jautājumiem, iespējamām saistībām u.c jautājumiem sniegs klientam būtisku informāciju lēmumu pieņemšanai.

Veicot padziļinātas finanšu izpētes, mēs apzināmies, ka cieša sadarbība ar klientu un investora citiem projektā iesaistītajiem konsultantiem ir būtiska augstas kvalitātes pakalpojuma nodrošināšanai.

Mēs piedāvājam arī:

 • palīdzību finanšu prognožu modelēšanā, plānojot ieguldījumu projektus un piesaistot finanšu resursus,

 • atbalstu sagatavojot un veicot uzņēmumu pirkšanas / pārdošanas darījumu, plānojot reorganizāciju.

Mūsu pakalpojumi palīdz uzņēmumu vadībai pieņemt pārdomātus lēmumus, un izvēlēties atbilstošāko turpmākās attīstības stratēģiju.

Mūsu sniegtie pakalpojumi neietver juridiskās konsultācijas. Tomēr, lai nodrošinātu klientam pilnu atbalstu, uzsākot komercdarbību vai risinot juridiska rakstura jautājumus, mēs sadarbojamies ar juridiskajiem birojiem un tādējādi varam palīdzēt klientam saņemt jurista palīdzību, ja šāda nepieciešamība rodas.

Nodokļu pakalpojumi

 • nodokļu plānošana juridiskām personām, tai skaitā sniedzam vispārīgas konsultācijas uzņēmumiem, uzsākot darbību Latvijā, kā arī analizējam konkrētu plānoto darījumu nodokļu ietekmi,

 • ārvalstu uzņēmumiem – pastāvīgās pārstāvniecības reģistrēšana, reģistrēšana PVN maksātāju reģistrā,

 • PVN deklarāciju sagatavošana,

 • uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju sagatavošana,

 • ikdienas nodokļu padomi.

Kā starptautiska tīkla dalībnieki mēs varam palīdzēt saviem klientiem nodibināt tiešu kontaktu ar PKF International Limited dalībfirmu citā valstī un tādējādi iegūt nepieciešamo informāciju un atbalstu darbības veikšanai ārvalstīs.

Kopā ar citām PKF International Limited dalībfirmām mēs piedalāmies informatīvu izdevumu veidošanā par nodokļu sistēmu dažādās valstīs, kas dod sākotnējo ieskatu un informāciju investoriem (Worldwide Tax Guide ir pieejams angļu valodā PKF International Limited mājas lapā www.pkf.com sadaļā Publications).