Par PKF Latvia
SIA PKF Latvia ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas, grāmatvedības un konsultatīvus pakalpojumus komersantiem, kuri darbojas vai vēlas uzsākt darbību Latvijā.

PKF Latvia ir Latvijas zvērinātiem revidentiem piederoša kapitālsabiedrība.

Galvenais uzsvars mūsu darbībā - sniegto pakalpojumu kvalitāte, kas, mūsuprāt, balstās uz: 
  • partneru un darbinieku augstu profesionālo kompetenci, kas tiek nepārtraukti pilnveidota,
  • nozīmīgu atbildīgā partnera iesaistīšanos katra uzdevuma izpildē, 
  • komandas darbu,
  • spēju izveidot un uzturēt labu cilvēcisko kontaktu ar klientu, kas veicina savstarpējo uzticību.
Mūsu klienti galvenokārt ir mazie un vidējie privātie uzņēmumi, kuriem nepieciešams finanšu pārskatu revīzijas pakalpojums, kuri labprāt izmanto ārējus grāmatvedības pakalpojumus vai arī kuriem dažādos biznesa attīstības posmos nepieciešams profesionāls padoms. Būdams neliels uzņēmums, mēs spējam operatīvi reaģēt uz klientu vēlmēm un piedāvāt individuālu servisu. Mēs esam izveidojuši stabilas un ilglaicīgas attiecības ar daudziem Latvijas uzņēmumiem un starptautiskiem klientiem un augstu vērtējam savu pastāvīgo klientu uzticību.

Kopš 1997. gada PKF Latvia ir juridiski neatkarīgu komercsabiedrību tīkla PKF International Limited dalībniece un tā nav atbildīga un neuzņemas nekādas saistības par citu dalībsabiedrību darbībām vai bezdarbību. PKF International Limited ir juridiski neatkarīgu sabiedrību tīkls, kas šobrīd pārstāvēts 125 valstīs. PKF International Limited dalībfirmas vieno kopēja filozofija – tā ir konsekventi augsta kvalitāte, partnera būtiska līdzdalība visos pakalpojuma sniegšanas posmos, pakalpojumi, kas balstīti uz individuālu pieeju un labu vietējo apstākļu pārzināšanu. Tīkla mērķi tiek sasniegti, iesaistot dalībnieku sastāvā savās valstīs veiksmīgi darbojošās auditorfirmas, sniedzot tām nepieciešamo atbalstu, veicinot informācijas apmaiņu un profesionālo izaugsmi, kā arī kontrolējot to darbības kvalitāti.